zondag 14 december 2008

Wie bevrijdt Johan Heesters van onze linkse Media ?


Vanochtend kopt de NOS groot op haar Website de titel “Heesters vraagt om vergiffenis’ hiermee ingaand op het eerdere ‘interview’ dat diezelfde NOS middels het politieke programma ‘De Wereld draait Door’ heeft gehouden met deze stokoude Zanger.

Als Burger vraag je je weer af of hier nu sprake is van echt nieuws, of dat hier door de NOS weer politiek nieuws wordt gemaakt. De kritische lezer mag weer raden, vooral de bijgeplaatste nogal suggestieve foto van Heesters spreekt boekdelen over de oprechtheid van de Redactie.

De 100 plusser zanger Johan Heesters is blijkbaar nogal populair in Duitsland. Maar in plaats van wat respect voor deze man met gebreken is hij in linkse kringen, die zich meestal zo graag beroepen op medelievendheid , nogal in opspraak. En dit allemaal omdat hij volgens een nog helemaal niet aangetoonde beschuldiging in de 2e Wereldoorlog in Munchen opgetreden zou hebben voor een gezelschap waartussen kampbewaarders gezeten zouden hebben.

Dus ondanks dat dit nog niet aangetoond is wordt Johan Heesters blijkbaar al publiekelijk door linkse NOS programma’s veroordeeld, over onafhankelijkheid van verslaggeving gesproken ! Hoe een publieke organisatie als de NOS dus met politieke belangen en integriteit van burgers omgaat wordt hiermee weer eens bewezen.

Weet bijvoorbeeld onze rechter criticus Yoep van het Hek soms welke discutabele lieden er allemaal wel niet tussen zijn publiek zitten, en heeft de linkse dominee Freek de Jonge soms al eens nagedacht over een optreden voor de marxistische beul Robert Mugabe en zijn vrienden. Voor je het weet staat de NOS paraat..

Blijkbaar leven we dus in een Medialandschap , beheerst door redacties, die er genoegen aan beleven om zelfs 100 plussers uit de kast te halen om hun politieke gerievens op bot te vieren.

Het wordt derhalve eens tijd voor de politiek om in te grijpen in deze NOS cultuur, zodat deze Publeksomroep zich met name op een Zondagochtend wat beter bezint voordat ze wederom dergelijke gekleurde hetzes gaat inzetten.

E van Lith

14 december 2008.

5 opmerkingen:

daniel zei

Eh, wie bevrijdt ons van Johan Heesters?

D zei

Er is wel wat meer mis met Heesters dan aangevoerd in deze post. Je hoeft niet links te zijn om te vinden dat de man zeker honderd jaar te oud is. Heesters is een Nazi sympathisant. En dat is ook voor mij als Wilders stemmer te walgelijk voor woorden.

Ron C. de Weijze zei

Innocent until proven guilty en geen omkering van de bewijslast in een maakbare samenleving met schuivende panelen ofwel elkaar scoops en gigs toeschuivende linkse medemensen.

luckybee zei

Hij was wel een collaborateur!!!!!!!
Hij geniet de voordelen van het Nazi regiem terwijl millioenen Joden omgebracht worden en mensen in zijn land hongeren moeten?
He was proven guilty;he entertained Hitler.

luckybee zei

Ook de mensen die deze als de waarheid beschouwen zijn schuldigd.
1* de koran is de laatste woord van Allah
6. Het Vee (Al-An'aam)
vers 115. En het woord van uw Heer is in waarheid en rechtvaardigheid vervuld. Niemand kan Zijn woorden veranderen; Hij is de Alhorende, de Alwetende.

2* dit zeggen de 4 geleerden hier over
Het zou van groot nut zijn als we hier een aantal van deze voorbeelden zouden geven, want dit zal degenen berispen of waarschuwen die blindelings de mening van de imaams volgen - of zelfs van degene ver onder het niveau van de imaams - , terwijl ze vasthouden aan hun madhabs of meningen alsof deze regelrecht uit de hemel komen! Maar Allaah, Machtig en Verheven, zegt: Volgt wat van jullie Heer naar jullie is neergezonden en volgt in plaats van Hem geen andere beschermers; Hoe weinig laten jullie je vermanen!

[color=red][7:3] Imaam aboe Haniefa rahimahoe llaah De eerste van hen is
aboe Haniefah Noe'aam ibn Thaabit.

door wiens metgezellen diverse uitspraken en waarschuwingen zijn overgeleverd, allemaal leidend tot een zaak: de verplichting de hadieth te accepteren, en te stoppen met het volgen van imaams die tegengestelde meningen hebben: [/color][color=green] quote: Als een hadieth sahieh wordt bevonden, dan is dat mijn madhab

quote: Het is voor niemand halal om meningen te accepteren als ze niet weten waar wij ze vandaan hebben.
quote: Het is Haram voor iemand die mijn bewijsvoering niet kent, om uitspraken te doen op basis van deze woorden.
quote: Wanneer ik iets zeg, dat in tegenspraak is met het Boek van Allaah Ta'ala of met wat verteld is door de boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, negeer dan mijn uitspraak.

[/color][color=red]Imaam Maaliek ibn Anas rahimahoe llaah

[/color][color=green]quote: Voorzeker, ik ben slechts een sterveling: ik maak (soms) fouten en ik ben (soms) juist. Kijk daarom naar mijn meningen: accepteer alles wat overeenkomt met het Boek en de Soennah; en negeer al hetgeen dat niet overeenkomt met het Boek en de Soennah. quote: Van iedereen van na de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, zal zijn uitspraken worden geaccepteerd en worden verworpen - maar niet van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem.
quote: Ibn Wahb heeft gezegd: "Ik hoorde dat er aan Maaliek werd gevraagd over het reinigen tussen de tenen tijdens woedoe-e." Hij zei: De mensen hoeven dit niet te doen. Ik benaderde hem niet totdat de menigte minder was geworden, en zei toen tegen hem;
quote: "Wij kennen daar een Soennah over." Hij zei: Hoe luidt die? Ik zei, Laith ibn Sa'ed, ibn Lahie'ah en 'Amr al-Ma'aafiri van aboe 'Abdoe-Rahman al-Hoeboeli van Moestawrid ibn Shaddaad al-Qoerayshi die zei: Ik zag de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, tussen zijn tenen wrijven met zijn kleine vinger. Hij zei: Deze hadieth is zuiver; ik had er nog nooit van gehoord tot op heden. Naderhand hoorde ik dat hij werd gevraagd over hetzelfde onderwerp, waarop hij beval om je te reinigen tussen de tenen

[/color][color=red]Imaam Shaafi'i rahimahoe llaah [/color]
[color=green]quote: De Soennah's van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, bereiken ons allemaal, maar ontsnappen ons net zo goed. Dus altijd als ik mijn mening uitspreek, of een principe formuleer: mocht er op gezag van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, iets zijn dat tegen mijn mening in gaat, dan is de correcte mening die van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, en wordt het ook mijn mening. quote: De moeslimien zijn het er unaniem over eens dat als een Soennah van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, duidelijk is voor iemand, het niet halal is deze te verlaten voor de uitspraak van wie dan ook.
quote: Als je in mijn geschriften iets vindt dat verschilt met de Soennah van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, spreek dan op basis van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, en laat achterwege wat ik heb gezegd. quote: Als een hadieth sahieh wordt bevonden, dan is dat mijn madhab.
quote: Jij (Ahmad ibn Hanbal) weet meer over hadieth dan ik, dus als een hadieth sahieh is, breng me er dan van op de hoogte, of het nu van Kufah, Basrah of Syrië komt, opdat ik de visie van de hadieth kan overnemen, als het tenminste sahieh is.
quote: In iedere zaak waar de mensen van de overleveringen een uitspraak van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, bevinden, en die mijn uitspraak tegen spreekt, neem dan mijn woorden terug, of het nu tijdens mijn leven of na mijn dood gebeurt.
quote: Als je mij iets hoort zeggen, en tegengesteld daaraan is authentiek overgeleverd van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, weet dan dat mijn intelligentie verloren is gegaan.
quote: Voor alles wat ik zeg geldt, dat als er iets onvervalst van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is dat tegengesteld is aan mijn woorden, dan komt de hadieth van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, eerst, dus volg dan niet mijn mening.
quote: Iedere verklaring op gezag van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is ook mijn visie, zelfs al hoor je het niet van mij.

[/color][color=red] Imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahoe llaah [/color]

Imaam Ahmad ibn Hanbal was de belangrijkste van de imaams in het verzamelen van de Soennah en het er zich aan houden, zo sterk zelfs dat hij het zelfs afkeurde dat er een boek bestond die uit gevolgtrekkingen en meningen werd geschreven. Daarom heeft hij gezegd: [/color][color=green]quote: Volgt mijn mening niet; noch die van Maaliek, Shaafi'i, Awzaa'i of Thawri, maar neem van waar zij namen.
quote: Doe je dien niet na van 1 van hen, maar van alles wat van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en zijn metgezellen komt; vervolgens komen hun opvolgers, waartussen men kan kiezen.
quote: Navolgen betekent dat men datgene volgt wat van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en zijn metgezellen komt; na de opvolgers, heeft men een keuze
quote: De mening van Awzaa'i, van Maaliek, van aboe Haniefah: Het zijn allemaal meningen, en in mijn ogen is alles gelijkwaardig. Echter, het bewijs staat in de overleveringen (van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en zijn metgezellen).
quote: Degene die een verklaring van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, verwerpt, staat aan de rand van destructie. Dit zijn duidelijke, heldere uitspraken van de imaams (moge Allaah Ta'ala tevreden met hen zijn) over het vasthouden aan de hadieth en het verbieden van het volgen van hun meningen zonder duidelijk aantoonbare bewijzen, zodanig dat louter meningen en interpretaties niet acceptabel zijn. Kortom, degene die vast zou houden aan alles van de Soennah dat authentiek bevonden was, ook al ging het tegen sommige van de uitspraken van de imaams in, zou niet tegen zijn madhab ingaan, noch van hun pad afwijken; sterker nog, een dergelijk persoon zou ze allemaal volgen en daarmee het meest betrouwbare handvat pakken, dat nooit breekt. Dit zou echter niet het geval zijn voor degene die 1 van de authentieke Soennahs zou verlaten, omdat deze hun visie tegensprak; nee, een dergelijk persoon zou hen ongehoorzaam zijn en tegen bovengenoemde uitspraken in gaan, terwijl Allaah zegt: Bij jouw Heer, zij zullen geen gelovigen zijn totdat zij jou (profeet) laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij het volledig aanvaarden
[/color][color=teal][4:65] Ook zegt Hij: Laat daarom degenen die tegen het gebod van de boodschapper in gaan, zich in acht nemen opdat hen geen rampspoed overkomt of een pijnlijke straf hen achterhaalt.
[24:63] Haafidh ibn Radjab al-Hanbali, rahimahoe llaah, heeft gezegd
quote: Het is daarom verplicht voor iedereen die een opdracht van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, hoort, of deze kent, om het aan de oemmah (gemeenschap) uit te leggen, hen oprecht te adviseren, en hen aan te bevelen om dit bevel op te volgen, ook al spreekt het de mening van een belangrijk iemand tegen. Dit is het geval, omdat het gezag van de booschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, het meeste recht heeft om gerespecteerd en gevolgd te worden, voor en boven de mening van alle belangrijke mensen die in onwetendheid het bevel van de boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, op welke wijze dan ook hebben tegengesproken. Daarom weerlegden de metegezellen en degenen na hen iedereen die de zuivere Soennah tegensprak, waarbij ze soms heel streng waren in hun weerlegging, niet uit haat voor die persoon, want ze hielden van hem en respecteerde hem, maar omdat de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, hen dierbaarder was, en zijn bevel superieur was aan het bevel van iedere andere schepping. Dus wanneer het bevel van de boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, en dat van iemand anders conflicteerde, was het gepaster om het bevel van de booschapper, vrede en zegeningen zij met hem, op te leggen en te volgen. Dit alles weerhield hen er niet van de persoon die werd tegengesproken te respecteren, omdat ze wisten dat hij zou worden vergeven
in feite vond de laatste het niet erg als zijn instructie werd tegengesproken, als het bevel van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, duidelijk tegengesteld bleek te zijn. Hoe zouden ze dat ook erg kunnen vinden, als ze hun volgelingen dat zo hadden opgedragen, zoals we gezien hebben, en hen hadden opgelegd om iedere zienswijze die de Soennah tegensprak te verwerpen. In feite heeft imaam Shaafi'i, rahimahoe llaah, zijn metgezellen gezegd om de authentieke Soennah ook aan hem toe te schrijven, ook al had hij het zelf niet, of iets tegengestelds aangenomen. Daarom schreef de analist ibn Daqieq al-'Eid rahimahoe llaah, toen hij in een volumineus boek de zaken samenbracht waarin 1 of meer van de vier imaams madhabs de authentieke hadieth had tegengesproken, aan het begin van het boek; "Het is verboden deze antwoorden toe te schrijven aan de Moedjtahid imaams, en het is voor de rechtsgeleerden die hun mening volgen, verplicht hierover op de hoogte te zijn, zodat ze hen niet onrechtmatig citeren en aldus tegen hen zouden liegen.".
Voetnoot: [1] - In feite werd hij beloond, vanwege de uitspraak van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem: Als een rechter zijn oordeel velt, en zich ervoor inspant (idjtihaad) en een correct bevel uitvaardigt, zal hij twee beloningen krijgen: als hij inspanning (idjtihaad) doet en een onjuist bevel uitvaardigt, zal hij 1 beloning krijgen.

Overgeleverd door Boechaarie, Moesliem e.a
[/color]